FA    [EN]
 
 
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
آموزش

مســئول اداره آمــوزش : ســرکار خانم صــوفیا شکوهی پور


وظایف و مسئولیت های مدیر امورآموزشی

 نظارت بر اجرای آیین نامه و مصوبه های شورای آموزشی دانشگاه و ابلاغیه کمیسیون موارد خاص

 بررسی مستمر فرآیندهای اجرایی خدمات آموزشی و پیشنهاد شیوه های مناسب

 بهره گیری از شیوه های مناسب جهت ارتقاء کیفی خدمات آموزشی

 نظارت بر کنترل سنوات دانشجویان

نظارت برصدور انواع گواهی های تحصیلی برای دانش آموختگان

بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما