رويدادها
شنبه 7 آذر 1394 ارزشیابی اساتید
            باتوجه به اهمیت ارزشیابی اساتید درسیستم گلستان درراستای اجرای بند2ماده  2آیین نامه ارتقاءاعضای محترم هیأت علمی، دفترنظارت وارزیابی دانشگاه پیام نوردر نظرداردکیفیت تدریس اساتید درنیمسال اول سالتحصیلی95-94 را از طریق نظرخواهی ازدانشجویان درسیستم گلستان از تاریخ 30/08/1394 لغایت 25/09/1394 ارزیابی نماید. به پیوست راهنمای تصویری ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در سایت درج می گردد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما